นราธิวาส…อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดจัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 26 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน จำนวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ

ในการนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพบปะผู้เข้ารับการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดเป็นหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 4 คืน ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี หลักการออกแบบ และการออกแบบ โคก หนอง นา เบื้องต้น การบริหารโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ หลักกสิกรรมธรรมชาติ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/รายงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/สพจ.นราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)