พช. นราธิวาส จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ….

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 20 คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

ในการนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน นำเรียนวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการฯ

 

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรบรรยาย/วิทยากร กลุ่ม ภาครัฐ ภาคเอกชน

2. การนำนวัตกรรมมาพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP

3. แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด แต่ละหน่วยงานได้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

4. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การใช้โทนสี แสง เงา การประกอบฉาก

5. การเขียน Content ดึงดูดใจลูกค้า หาพันธมิตร กลไกการตลาด

6. ช่องการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด

7. การเขียนเรื่องราวผลิตภัณฑ์(Story)

8. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อหาตำแหน่งธุรกิจ

9. การหาแหล่งเงินทุน/การทำบัญชีประกอบอาชีพ

 

การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)