พช. นราธิวาส ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พรอมด้วย นางพจนารถ  เหล่าที  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนากรอำเภอ นักวิชาการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เป็นธานการประชุมฯ

 

การประชุมฯ ในวันนี้ มีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

  1. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
  2. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
  3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  5. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  7. การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (งาน งบ ระบบ คน)

 

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)