พช. นราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและใช้ประโยชน์ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy) พร้อมจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ……

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส ร่วมจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนราธิวาสเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส : ร่วมโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส

พช.นราธิวาส : ร่วมโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ การปลู [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

พช.นราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

พช.นราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผ [...]

อ่านต่อ