รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อ [...]

อ่านต่อ

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อ [...]

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล จังหวัดนราธิวาส

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป [...]

อ่านต่อ

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดบ้านทอนฮิเล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 )

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมปลูกข้าวไร่พันธุ์หอมดอกข่า “เอามื้อ หนำข้าว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (กือรียอซามอ ตาแนปาดี อาดอบือระ มาแกเสาะมอ)

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นางสาวสุนีย์  มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวา [...]

อ่านต่อ

นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นางสาวสุนีย์  มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวา [...]

อ่านต่อ