นราธิวาส ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบให้นา [...]

อ่านต่อ