kick off หารือคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (คจพ.จ.นธ.) และถ่ายทอดการประชุมทางไกล (VDO conference) ในระดับอำเภ

8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

9 มิถุนายน 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส พัฒนาชุมชนนราธิว [...]

อ่านต่อ

คู่มือในการปฏิบัติงานสามารถโหลดจากเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

คู่มือในการปฏิบัติงานสามารถโหลดจากเว็บไซต์ สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แส [...]

อ่านต่อ

พช. นรา เร่งเตรียมความพร้อมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ …..

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น ณ พื้นที่ ต [...]

อ่านต่อ

การประชุมทางไกล “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Sessioncall

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ แสงช [...]

อ่านต่อ