โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอนันต์ แสงชาตรี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอิรยศ เอนก

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์ มาหะ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจันทา ทองจินดา

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางดวงจันทร์ หมานละงู

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวนิดา แสงอรุณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอนันต์ อามีเราะ

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวรรณา หะมะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจักรพงค์ นวลใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

จนท. การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวรุจิรา ทองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิยะ ลำพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมะสาฮารี ยะโกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉรา เจียมตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

นางสาวกุลธิดา เตย็บอารี

จนท. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวใยนะ จอเตะ

จนท.

นางสาวเบญจมาพร แก้วน่าน

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางนิภา บือราเฮง

จนท.

นางอายูซ๊ะ หะยีปิเย๊าะ

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายรีฎวัน วาจิ

พนักงานขับรถยนต์

นายนัสฮูดิน ตาเยะ

(Visited 1 times, 1 visits today)