โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐชยา ศรีดำ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางพจนารถ เหล่าที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางมาเรียม ดอเสาะ

ผช.ผุ้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

ผช.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางจันทา ทองจินดา

ผช.ผุ้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเบญจมาศ ศุภชัยศรีวรกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจักรพงศ์ นวลใย

ผช.ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์

ผช.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางวนิดา แสงอรุณ

ผช.ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาววรรณา หามะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศิริรัตน์ ยานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เจียมตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิยะ ลำพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมะสาฮารี ยะโกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรุจิรา ทองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

นักบันทึกข้อมูล

นางสาวกุลธิดา เตย็บอารี

จนท. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางนิภา บือราเฮง

พนักงานสถานที่/แม่บ้าน

นางอายูซ๊ะ หะยีปิเย๊าะ

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายรีฎวัน วาจิ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายพีรพงษ์ เจ้หนูด้วง

นิติกร

นายนัสฮูดิน ตาเยะ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายพงศธร จูดเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวใยนะ จอเตะ

ลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)