โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวสุนีย์ มาหะ

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอนันต์ แสงชาตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐชยา ศรีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางมาเรียม ดอเสาะ

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางจันทา ทองจินดา

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวนิดา แสงอรุณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอนันต์ อามีเราะ

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวรรณา หะมะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจักรพงค์ นวลใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

จนท. การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวรุจิรา ทองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิยะ ลำพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมะสาฮารี ยะโกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉรา เจียมตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

นางสาวกุลธิดา เตย็บอารี

จนท. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวใยนะ จอเตะ

จนท.

นางสาวเบญจมาพร แก้วน่าน

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางนิภา บือราเฮง

จนท.

นางอายูซ๊ะ หะยีปิเย๊าะ

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายรีฎวัน วาจิ

พนักงานขับรถยนต์

นายนัสฮูดิน ตาเยะ

(Visited 1 times, 1 visits today)