โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายถาวร เทพสุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรติดต่อ 08 4874 0616

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9953

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐชยา ศรีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9937

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางพจนารถ เหล่าที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9943

นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9924

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางมาเรียม ดอเสาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจันทา ทองจินดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมะสาฮารี ยะโกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุรัตติยา สุตระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจักรพงศ์ นวลใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เจียมตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายปิยะ ลำพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุม

นางสาวรุจิรา ทองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา เตย็บอารี

จนท. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางอายูซ๊ะ หะยีปิเย๊าะ

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอลิสา รอดภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรจนา สาดล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวผกามาศ เผ่าหอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกาญจนา พรหมพูล

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรรณา หามะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายรีฎวัน วาจิ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นางนิภา บือราเฮง

พนักงานสถานที่/แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)