โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายถาวร เทพสุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรติดต่อ 08 4874 0616

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9953

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐชยา ศรีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9937

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางพจนารถ เหล่าที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9943

นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ 08 1820 9924

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางมาเรียม ดอเสาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา แสงอรุณ

ผช.ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนัสฮูดิน ตาเยะ

นักพัฒนาชุมชน

นางจันทา ทองจินดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมะสาฮารี ยะโกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจักรพงศ์ นวลใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ยานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เจียมตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายปิยะ ลำพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุม

นางสาวรุจิรา ทองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา เตย็บอารี

จนท. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอายูซ๊ะ หะยีปิเย๊าะ

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวใยนะ จอเตะ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายรีฎวัน วาจิ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นางนิภา บือราเฮง

พนักงานสถานที่/แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)